ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

29 Σεπτεμβρίου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο των Ταμείων για είσπραξη οφειλών

1 min read

Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

Restart σε όλες τις ενέργειές τους για την αύξηση της εισπραξιµότητας των ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες έχουν πλέον ξεπεράσει τα 41 δισ. ευρώ, επιχειρούν τα Ταµεία φέτος.

“Όπλο” προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο κατά αποκλειστικότητα παρουσιάζειτο Capital.gr.

Προτεραιότητα, σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, για λήψη αναγκαστικών µέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιµότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες µε υψηλές οφειλές, π.χ. άνω των 200.000 ευρώ.

∆ύο είναι οι βασικότεροι άξονες δράσεων του ΚΕΑΟ για το 2022, σύµφωνα µε όσα προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιό του:

Άξονας 1:Εντατικοποίηση µηχανισµών είσπραξης ληξιπρόθεσµων οφειλών – αύξηση εσόδων

Οι προγραμματισμένες δράσεις είναι οι εξής: 

∆ιαχείριση ρυθµίσεων

Πάγια επιδίωξη είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλών σε καθεστώς ρύθµισης και η τήρηση των ρυθµίσεων από τους οφειλέτες.

Βασικό σηµείο ενδιαφέροντος για το 2022 θα είναι η εφαρµογή του νέου εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών του ν. 4738/2020 (“Ρύθµιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”).

Όσον αφορά τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο των ρυθµίσεων, το ΚΕΑΟ προγραµµατίζει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

-Παραγωγή µηνιαίων αναφορών σχετικά µε τις απώλειες όλων των ρυθµίσεων.

-Άµεση ενηµέρωση των οφειλετών µε e-mail όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ρύθµισης, είτε λόγω νέων οφειλών είτε λόγω αστοχιών από την πλευρά του οφειλέτη ως προς την τήρηση των όρων της ρύθµισης.

-∆ιενέργεια στατιστικού ελέγχου διατήρησης ρυθµίσεων του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών (ν. 4469/17 και ν. 4738/20) για οφειλέτες που υπέγραψαν ρύθµιση.

-Συνέχιση ελέγχου διατήρησης ειδικών ρυθµίσεων βάσει επικυρωτικών αποφάσεων επί συµφωνιών εξυγίανσης και των διατάξεων του αρ. 62α του ΚΕ∆Ε, καθώς και ρυθµίσεων υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων.

-Υλοποίηση ειδικού τύπου ρυθµίσεων σύµφωνα µε τον ν. 3869/10 για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, καθώς και το άρθρο 62Α του ΚΕ∆Ε.

Επιβολή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Στο πεδίο της αναγκαστικής είσπραξης, οι δράσεις που προγραµµατίζονται, µεταξύ άλλων, για το 2022 είναι:

-Επανεκκίνηση −µετά τη µακρόχρονη περίοδο αναστολής λόγω των µέτρων για τη διαχείριση της πανδηµίας− της διαδικασίας στοχευµένης λήψης αναγκαστικών µέτρων για την ενίσχυση της εισπραξιµότητας και την επιδίωξη της συµµόρφωσης των οφειλετών.

-Επανεκκίνηση της συστηµατικής εξαγωγής αρχείων για την παρακολούθηση της εξέλιξης των µέτρων (follow-up) και τον προγραµµατισµό νέων ενεργειών.

Στα αναγκαστικά µέτρα που λαµβάνονται από το ΚΕΑΟ υπάρχει διαστρωµάτωση ανάλογα µε την παλαιότητα και το ύψος της οφειλής. Έτσι, προτεραιότητα για λήψη µέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιµότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη απαιτούνται για τους οφειλέτες µε υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 200.000 ευρώ). Συνεχής και στενή παρακολούθηση των οφειλετών αυτών και των µέτρων που λαµβάνονται.

Επιπλέον, µε βάση τα δεδοµένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστηµα, αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη. Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη είναι και η αξιοπιστία και η γενικότερη συµπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση µε την εκπλήρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του.

Σηµαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσµάτων της κατηγοριοποίησης των οφειλών σύµφωνα µε τη βιωσιµότητά τους (Triage). Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της κατηγοριοποίησης πρόκειται να αξιοποιηθούν, µεταξύ άλλων, για τον προσδιορισµό των οφειλετών στους οποίους θα πρέπει να ασκηθεί µεγαλύτερη πίεση, δεδοµένου ότι από την ανάλυση φαίνεται να µπορούν να ικανοποιήσουν το χρέος τους.

Άξονας 2: ∆ιαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών

Οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών περιλαµβάνουν, σύµφωνα µε το ΚΕΑΟ, τα εξής:

Τήρηση επικαιροποιηµένου µητρώου οφειλετών

Η δράση αυτή αφορά τη διαρκή ενηµέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαµβανοµένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται. Η αποστολή των Ατοµικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών µέτρων, ο διαχωρισµός οφειλών χαµηλής εισπραξιµότητας και ο εντοπισµός των

πραγµατικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωµένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιηµένα και πλήρη στοιχεία µητρώου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΑΟ διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την αποκατάσταση των λαθών στα στοιχεία µητρώου, προχωρώντας και σε διασταυρώσεις µε στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες.

Σχετικά µε τους οφειλέτες-εργοδότες, έχει οριστεί διαδικασία ελέγχου του µητρώου τους βάσει κριτηρίων (π.χ. κενά υπευθυνότητας, ελλιπή στοιχεία µητρώου υπευθύνων), έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την ένταξή τους στο ΚΕΑΟ να παράγονται αρχεία µε αυτά για τα οποία απαιτούνται διορθώσεις, τα οποία και διεκπεραιώνονται. Όσον αφορά τους οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, κατά την ένταξή τους στο ΚΕΑΟ πραγµατοποιείται ταυτοποίηση, εφόσον έχουν ΑΦΜ, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο µητρώο της ΓΓΠΣ). Παράγονται δοκίµια ταυτοποιήσεων και γίνονται άµεσα οι απαιτούµενες διορθώσεις.

Εξόρυξη δεδοµένων και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών

Στο ΚΕΑΟ εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών. Η αξιολόγηση οφειλών και οφειλετών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την αποδοτική λειτουργία του ΚΕΑΟ, µε τις βασικότερες δράσεις να συνίστανται, µεταξύ άλλων:

-Στη δηµιουργία του προφίλ του οφειλέτη, όπου λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του οφειλέτη (νοµική µορφή, δραστηριότητα), αλλά και η γενικότερη συµπεριφορά του σχετικά µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών, τακτική καταβολή εύλογων ποσών έναντι της οφειλής κ.λπ.).

-Στον καθορισµό της θεωρητικής εισπραξιµότητας της οφειλής, ώστε να εντοπίζονται:

α) Οι οφειλέτες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά τη λήψη αναγκαστικών µέτρων, γιατί η οφειλή τους είναι υψηλής εισπραξιµότητας.

β) Οι οφειλές που είναι χαµηλής εισπραξιµότητας και η επιδίωξη της είσπραξής τους δεν είναι οικονοµικά συµφέρουσα, δηλαδή συνεπάγεται άσκοπη κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων.

-Στην κατηγοριοποίηση των µεγάλων οφειλετών ανάλογα µε τη βιωσιµότητα (triage), σε συνεργασία µε τη φορολογική διοίκηση, µε στόχο την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των µεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ και στη συνέχεια τον προσδιορισµό των καταλληλότερων µεθόδων για τη διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιµέρους κατηγοριών.

∆ιαχωρισµός οφειλών πολύ χαµηλής εισπραξιµότητας

Στην κατηγορία των οφειλών χαµηλής εισπραξιµότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειληµµένα αναγκαστικά µέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσµα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόµοι αποποιήθηκαν την κληρονοµία, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.ά.

Πηγη capital

Δημοσίευση στα Social Media