Πε. Νοέ 26th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Προσλήψεις στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

1 min read

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωροµίσθιας, επαναπροκήρυξη της υπ΄αρ. πρωτ. 1256/8-11-2017 ανακοίνωσης, προκειµένου να λειτουργήσει τα προγράµµατα στο Δήµο Μαρκοπούλου «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ν. Αττική

Οι ενδιαφερόµενοι Π.Φ.Α που επιθυµούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», ∆ήµου Μαρκοπούλου στην ακόλουθη διεύθυνση : Κεντρική Πλατεία ∆ηµοσθένη Σωτηρίου, Τ.Κ. 19003, Μαρκόπουλο (τηλ. επικοινωνίας 2299020178).

Οι θέσεις

markop432ο.jpg

Η προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10 ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση της ανακοίνωσης.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από :
(1) Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. (2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή. (3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα. (4) Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας. (5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (6) Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας. (7) Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος. (8) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. (9) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

2.Κριτήρια Επιλογής – Καθορισµός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση από το αρµόδιο γραφείο του ΟΑΕ∆. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθµός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειµένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., το Ν.Π.∆.∆ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» ∆ήµου Μαρκοπούλου δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η πρόσληψη αυτών γίνεται µε βάση την κατάταξη τους σε πίνακα σύµφωνα µε τη µοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων µη λαµβάνοντας υπόψη τον περιορισµό της ανεργίας και στη συνέχεια και της εντοπιότητας. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

3. Τυπικά Προσόντα
Βασικό Πτυχίο: Βαθµός Πτυχίου (οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ∆ΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ, για τη βαθµολογική αντιστοιχία. Κύρια κατηγορία ειδίκευσης: 1 µονάδα. ∆ευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης: 0,5 µονάδες. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραµµα σπουδών του αντίστοιχου τµήµατος των Α.Ε.Ι., λαµβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή επιµορφώσεων στο συγκεκριµένο αντικείµενο της ανακοίνωσης. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 µονάδες. ∆ιδακτορικό: 1 µονάδα. Επισήµανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις δύο κατηγορίες µεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός µόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση τους.

4. Εµπειρία
Ο υποψήφιος λαµβάνει µονάδες από την εµπειρία µε ανώτατο όριο τους πενήντα (50) µήνες. Για κάθε µήνα αποδεδειγµένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. µε µηνιαίο σύνολο ωρών έως 120, οι µονάδες που λαµβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. µηνών Χ ώρες απασχόλησης το µήνα Χ 0,08 µονάδες / 120. Για την εύρυθµη λειτουργία των ΠΑγΟ, στα προγράµµατα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο, δύναται να πριµοδοτήσει έως 20 µήνες από τους τελευταίους 24 µήνες, τους υποψηφίους που έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής: αρ. µηνών (έως 20 µήνες) Χ 0,05 µονάδες.
Η βαθµολόγηση γίνεται αθροιστικά.

5. Λοιπά Βαθµολογούµενα Κριτήρια
Πολυτεκνία Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθµολογείται µε 2 µονάδες. Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαµβάνει 0,5 µονάδες. Ανήλικα τέκνα Ο υποψήφιος βαθµολογείται 0,3 µονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 µονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο. Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν.3838/2010). Ο γονέας µονογονεϊκής οικογένειας βαθµολογείται µε (0,3) µονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθµολογείται ο υποψήφιος που έχει τη γονική µέριµνα.

Επισήµανση: Γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθµολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθµολόγηση των παραπάνω κριτηρίων. Σηµείωση: Σε περίπτωση ισοβαθµίας λαµβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριµένο πρόγραµµα). Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράµµατος, σύµφωνα µε την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύµφωνη γνώµη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. µε συγκεκριµένη ειδίκευση ή εµπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαµβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης
– Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστηµα του ∆ήµου Μαρκοπούλου (έδρα του ΝΠ∆∆).
– Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες της έδρας του νοµού, εφόσον εκδίδονται.
– H ανακοίνωση θα είναι διαθέσιµη και από την ιστοσελίδα www.markopoulo.gr
Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10 ηµερολογιακών) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστηµα της οικείας υπηρεσίας.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.