Σα. Οκτ 24th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Προκήρυξη για 292 θέσεις στην ΜΟΔ ΑΕ

1 min read

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η πλήρωση 292 θέσεων ευθύνης εκ των οποίων, 1 θέση Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ, 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών ΚΥ ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων ΚΥ ΜΟΔ, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ»

Α. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το αντικείμενο εργασίας της κάθε θέσης ευθύνης ορίζεται στις ΚΥΑ Σύστασης και Διάρθρωσης των Υπηρεσιών, στα εγκεκριμένα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι:

α) με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. της ΜΟΔ Α.Ε. και το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
β) στους οποίους δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου τεσσάρων (4) μηνών.
Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

γ) που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα επιλογής των σημείων α και β δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Β.2. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

Κατά την παρούσα πρώτη εφαρμογή οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω τυπικά προσόντα
α) Για τη θέση του Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της ΕΑΣ η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
– Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
– Δεκαπενταετή (15ετή) εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 7 έτη σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
– Εκ της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείται τριετής (3ετής) τουλάχιστον εμπειρία σε θέση προϊσταμένου κατ’ ελάχιστον επιπέδου μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας ή τμήματος/ομάδας της ΜΟΔ Α.Ε.

β) Για τη θέση προϊστάμενης/ου ή υποδιευθύντριας/ντή Ειδικής Υπηρεσίας ή διευθύντριας/ή της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
– Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
– Δεκαετή (10ετή) εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 4 έτη εργασιακής εμπειρίας σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή με σύμβαση ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ Α.Ε.

γ) Για τη θέση προϊστάμενης/ου μονάδας Ειδικής Υπηρεσίας ή προϊσταμένης/ου τμήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. η/ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:
– Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
– Οκταετή (8ετή) εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας σε Ειδική Υπηρεσία ή στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. ή με σύμβαση ΙΔΑΧ με τη ΜΟΔ Α.Ε.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Γ.1. Αίτηση Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει:

α. τυποποιημένο δελτίο υποψηφιότητας συμπληρωμένο (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) β. τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). γ. υπεύθυνη δήλωση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) δ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Η αίτηση υποψηφιότητας της/του υποψήφιας/ου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ου.

Η αίτηση υποψηφιότητας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφια/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις (3) θέσεις ευθύνης, οι οποίες δηλώνονται με σειρά προτίμησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι υποψήφιες/οι που υποβάλλουν υποψηφιότητα για περισσότερες από μια θέση ευθύνης, υποχρεούνται να υποβάλουν ισάριθμες αιτήσεις υποψηφιότητας σε ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν τυποποιημένο δελτίο, τυποποιημένο βιογραφικό και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που αποστέλλονται εκτός του διαστήματος υποβολής δεν εξετάζονται.

Ως εκ τούτου, οι υποψήφιες/οι που δεν θα χρησιμοποιήσουν το Τυποποιημένο Δελτίο και το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα ή δεν θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν θα τα υπογράψουν κατάλληλα ή δεν θα υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση υποψηφιότητας, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.
Οι υποψήφιες/οι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα βάσει των υποβληθέντων με την αίτηση δικαιολογητικών τους αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής Προϊσταμένων ή ακόμα και μετά την τυχόν επιλογή και τοποθέτηση, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του υποψηφίου θεωρείται άκυρη.

Όλα τα στοιχεία των υποψηφίων θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά.

Κανένα έγγραφο της αίτησης υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Η προκηρυξη εδω

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.