ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

23 Απρ 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Τουρισμός: Κονδύλι 17 εκατ. ευρώ για κατάρτιση 4.000 ανέργων – Τα τμήματα, οι ώρες, η καταβολή του επιδόματος

1 min read

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας».

Αντικείμενο της δράσης, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε 4.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών (δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ό έτος), που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της οικονομίας.

Η Δράση περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

  1. Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών – επαγγελματικής συμβουλευτικής, στους ωφελουυμένους. Η ενέργεια θα περιλαμβάνει μέχρι 10 ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο.
  2. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 140 ωρών.
  3. Πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας 260 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης.
  4. Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουυμένων. Η συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.
  5. Συντονισμό της Πράξης και δημοσιότητα: Ενδεικτικά, περιλαμβάνει την επιλογή των ωφελουυμένων, δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων πρακτικής, εποπτεία της πράξης, ενέργειες δημοσιότητας κ.ά.

Οι δηλώσεις των υποψήφιιων συμπραττόντων φορέων θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 18 Νοεμβρίου αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ apko-yp2@mou.gr.

Επαγγελματική εμπειρία σε  3.000 ανέργους 18-30 ετών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 3.000 ανέργους 18-30 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίο, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής επιστημονικού εργατικού δυναμικού.

Το πρόγραμμα διαρκεί 7 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει σε 3.000 ωφελουμένους μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία τριών χιλιάδων (3.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ηλικίας 18-30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα εν όψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι 3.000 θέσεις προεργασίας του προγράμματος κατανέμονται, ανά περιφέρεια, ως εξής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500 θέσεις, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 500 θέσεις, Περιφέρεια Θεσσαλίας: 1.000 θέσεις, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 1.000 θέσεις.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως τριάντα (30) ετών (να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το τριακοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία), απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο σπουδών τους εντός της προηγούμενης τριετίας από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να:

α) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όσο και κατά την τοποθέτησή τους στην επιχείρηση/πάροχο,

β) έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης μετά την επεξεργασία των χαρακτηριστικών τους,

γ) είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων 9 χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα,

δ) οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού www.oaed.gr.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση

α) ωφελουμένων που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή είχαν ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση/πάροχο το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

β) είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή, ή διαλύονται και επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή άλλο χώρο, με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους,

γ) είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα),

δ) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και ε) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη, ζ) εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

Πηγή Ελεύθερο Τύπο

Δημοσίευση στα Social Media