ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

3 Δεκεμβρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Ποιες offshore εταιρείες μπορούν να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις – Τροπολογία

1 min read

Νομοτεχνική προσαρμογή που κατέθεσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης στη Βουλή με τροπολογία αναδιατυπώνει αναδρομικά τις απαγορεύσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής εξωχώριων εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις.

Με τη νέα διάταξη επέρχεται τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 40 του ν. 4605/2019 και αίρονται ερμηνευτικά προβλήματα που είχαν προκύψει. Με τη ρύθμιση ευθυγραμμίζεται νομοτεχνικά η διάταξη με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4605/2019, καθώς χωρίς την αναγκαία αυτή προτεινόμενη προσαρμογή θα μπορούσε να προκύψει η ακριβώς αντίθετη ερμηνεία από την πρόθεση του νομοθέτη, δηλαδή να θεσπιστούν ευρύτεροι περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από αυτούς που περιλαμβάνονται στη φορολογική νομοθεσία.

«Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για να μην προκύψει ερμηνευτικό ζήτημα και να αρθεί τυχόν σύγχυση, που προκλήθηκε από την εκ παραδρομής αντικατάσταση μόνο των δύο πρώτων εδαφίων και τη διατήρηση των υπολοίπων, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της αρχικής διάταξης, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου επί του άρθρου 40 του ν. 4605/2019, που είναι η εναρμόνιση των διατάξεων των δημοσίων συμβάσεων, ήτοι των διατάξεων του ν. 3310/2005 με το πλέγμα των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) που διακρίνει μεταξύ «μη συνεργάσιμων κρατών στο φορολογικό τομέα„ και «κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» και η επικαιροποίηση αυτού», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη τροπολογία, η οποία μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«1. Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικά τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικά τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας εφαρμόζει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος – μέλος της Ένωσης, ή ββ)) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρα που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.04.2019».

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.