ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

5 Δεκεμβρίου 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 4E/2018 για προσλήψεις στον ΕΟΦ

1 min read

Νέα προκήρυξη εξέδωσε το ΑΣΕΠ για έξι (6) προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών (3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας (1) θέσεως Ιατρού με θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Αποστολή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας σε σχέση με την κυκλοφορία στην Ελλάδα: φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης, φαρμακούχων ζωοτροφών και προσθετικών ζωοτροφών, τροφίμων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής, βιοκτόνων, ιατρικών βοηθημάτων, καλλυντικών.

• Οι υποψήφιοι/ιες για τις θέσεις Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (κωδ. 10001) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τη Διαχείριση θεμάτων φαρμοκοεπαγρύπνησης, όπως επεξεργασία μετάφραση και ανάρτηση δελτίων τύπου ή/ και Αξιολόγηση επιστολών προς επαγγελματίες υγείας ή/και Επεξεργασία, διαχείριση, καταχώριση ατομικών περιστατικών αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών στην εθνική βάση ανεπιθύμητων ενεργειών και διαβίβαση στην ευρωπαϊκή βάση (EUDRAVIGILANCE) ή/και Αξιολόγηση σχεδίων διαχείρισης κινδύνου και μέτρων ελαχιστοποίησης κινδύνου (π.χ. εκπαιδευτικά υλικά, ελεγχόμενα συστήματα διάθεσης φαρμάκων κ.α.)

– εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες ή/και Αξιολόγηση περιοδικών εκθέσεων ασφάλειας -εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες ή/και Ανίχνευση και διαχείριση σήματος ασφάλειας ή/και Αξιολόγηση μη παρεμβατικών μελετών ασφάλειας ή/και Επεξεργασία και απάντηση ερωτημάτων σχετικών με θέματα φαρμακοεπαγρύπνησης (εθνικά και ευρωπαϊκά) ή/και Υποστήριξη εργασιών Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης ή/και Επιθεωρήσεις Φαρμακοεπαγρύπνησης, στην Αξιολόγηση σχέσης οφέλους/κινδύνου νέων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης που αιτούνται άδεια κυκλοφορίας, τόσο στην εθνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιολόγηση αλλαγών στα στοιχεία των αδειών κυκλοφορίας εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατόχων αδειών κυκλοφορίας. Παροχή επιστημονικών συμβουλών που σχετίζονται με την αξιολόγηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και στους αιτούντες άδεια και επιπλέον :

– Συσχετισμός ηλεκτρονικών φακέλων με το πρωτότυπο cover letter των εισερχομένων αιτήσεων, εγκρίσεων ή ανανεώσεων. – Διοικητικός έλεγχος (validation) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προς Έγκριση ή Ανανέωση με Εθνική Αμοιβαία ή Αποκεντρωμένη διαδικασία μέσω εθνικού αποθετηρίου NEWRS με βάση τη νομοθεσία, εγκυκλίους,   Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και ως προς τα στοιχεία του Αρχείου του ΕΟΦ (GREDIS III). – Αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών φακέλων και εισερχομένων αιτήσεων, εγκρίσεων ή ανανεώσεων.

– Αλληλογραφίες σχετικές με ελλείψεις στοιχείων φακέλων όταν τα υποβληθέντα στοιχεία δεν καλύπτουν όλες τις επισημανθείσες ελλείψεις ή τις καλύπτουν μερικώς ή πλημμελώς.  – Αρχειοθέτηση της αίτησης στις εκκρεμότητες μέχρι την διεκπεραίωσή της από τον ενδιαφερόμενο (εταιρεία). – Διεκπεραίωση των ορθών φακέλων με σύναξη σκεπτικού και καρτέλας με όλα τα στοιχεία του προς έγκριση προϊόντος.

– Διαβίβαση στη Δ/νση Εργαστηρίων ή/και στη Δ/νση Αξιολόγησης των ελεγμένων φακέλων (validated), που κατατίθενται μέσω εθνικής ή αμοιβαίας /αποκεντρωμένης Διαδικασίας μέσω εθνικού αποθετηρίου NEWRS.

– Παροχή πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός ΕΟΦ και γενικά εξυπηρέτηση του κοινού.

– Παρακολούθηση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτυακού Συστήματος CTS της διαδικασίας έγκρισης των Αμοιβαίων και Αποκεντρωμένων εγκρίσεων και ανανεώσεων. – Έκδοση Επικαιροποιημένων Αδειών Αμοιβαίων και Αποκεντρωμένων Τροποποιήσεων για Τύπου ΙΑ, ΙΒ. – Συνεχής ενημέρωση για την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία – Κατανόηση και εφαρμογή Εθνικών και Ευρωπαϊκών απαιτήσεων και διαδικασιών. – Πρόσβαση και χρήση πηγών πληροφοριών σχετικά με Κανονισμούς – Οδηγίες – Κατευθυντήριες γραμμές (Eudranet, Intranet, Internet, Pharmacos κ.λ.π.).

• Οι υποψήφιοι/ιες για τις θέσεις Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ (κωδ. 10002) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τις Επιθεωρήσεις ορθής κλινικής πρακτικής και αξιολογήσεις στο μέρος της ποιότητας του φακέλου και στην Αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή συμπληρωμάτων διατροφής και ειδικότερα χαρακτηρισμός και κατάταξη προϊόντων, έλεγχος της νόμιμης κυκλοφορίας τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Καταχώρηση προϊόντων και στοιχείων καθώς και άντληση πληροφοριών από τις εθνικές και κοινοτικές βάσεις δεδομένων. Παροχή επιστημονικών συμβουλών που σχετίζονται με την αξιολόγηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή συμπληρωμάτων διατροφής προς τους ενδιαφερομένους. Παροχή βεβαιώσεων εγγραφής κατασκευαστών στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας.

• Οι υποψήφιοι/ιες για τη θέση Ε.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (κωδ. 10003) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την αξιολόγηση σχέσης οφέλους/κινδύνου νέων φαρμακευτικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης για τα οποία αιτείται άδειας κυκλοφορίας, τόσο στην εθνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιολόγηση αλλαγών στα στοιχεία των αδειών κυκλοφορίας εγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης, σύμφωνα με τα αιτήματα των κατόχων αδειών κυκλοφορίας. Παροχή επιστημονικών συμβουλών που σχετίζονται με την αξιολόγηση προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης στους κατόχους αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων και στους αιτούντες άδεια. 2. Σκοπός και αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων, είναι η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. • Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση Ε.Ε. Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδ. 10004), πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την εκπόνηση ή/και επίβλεψη μελετών για την περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη που αναλαμβάνει το Ταμείο στο πλαίσιο υποστήριξης της περιφερειακής πολιτικής ή στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων. Επιπλέον θα συμβάλουν στη συγγραφή προτάσεων και διεκδίκηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και στον έλεγχο πράξεων κρατικών ενισχύσεων που θα διαχειριστεί το ΠΤΑ.

Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση Ε.Ε. Κοινωνικά/Πολιτιστικά και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (κωδ. 10005) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την εκπόνηση ή/και επίβλεψη μελετών για την κοινωνική/πολιτιστική και δημιουργική οικονομία που αναλαμβάνει το Ταμείο στο πλαίσιο υποστήριξης της περιφερειακής πολιτικής ή στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων. Επιπλέον θα συμβάλουν στη συγγραφή προτάσεων και διεκδίκηση έργων του ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση προτάσεων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Ταμείου.

• Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση Ε.Ε. Οργάνωσης και Διοίκησης (κωδ.10006) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την υποστήριξη του συντονισμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων που αναλαμβάνει το ΠΤΑ, καθώς επίσης και στη συγγραφή προτάσεων και διεκδίκηση έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή άλλων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.

Επιπλέον θα συνεισφέρει στην διαμόρφωση αναθεωρημένου οργανογράμματος και τυποποίησης των διαδικασιών του ΤΠΑ. 3. Οι υποψήφιοι/ες για τη θέση Ιατρού-Ελεγκτή (κωδ. 10007) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με τον καθημερινό και δειγματοληπτικό έλεγχο των κατ΄ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων καθώς και με τη θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας των υπαλλήλων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ». Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 4Ε/2018 Κατηγορία: Ε.Ε.Π. Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Η αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά εσωκλείεται σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ). Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. Newskamatero.eu