ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

16 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Υπόμνημα στο Δραγασάκη έστειλαν οι εργαζόμενοι του MEGA

1 min read

Ç åßóïäïò ôùí ãñáöåßùí ôïõ ôçëåïðôéêïý óôáèìïý MEGA ôçí ÐÝìðôç 11 Éáíïõáñßïõ 2018, çìÝñá ðïõ ëÞãåé ç ðñïèåóìßá ãéá ôçí óõììåôï÷Þ óôïí äéáãùíéóìü ãéá ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò. Ç åôáéñåßá ÔÇËÅÔÕÐÏÓ Á.Å. áðïöÜóéóå íá ìçí óõììåôÜó÷åé óôïí äéáãùíéóìü ãéá ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò åèíéêÞò åìâÝëåéáò ðñïêáëþíôáò ôçí ïñãÞ ôùí åñãáæïìÝíùí óôï êáíÜëé. Ôï Mega Ý÷åé ôç äõíáôüôçôá, íá åêðÝìðåé, ùò ôï ôÝëïò ôïõ Öåâñïõáñßïõ, êáèþò, üðùò ïñßæåé ï íüìïò 4339/2015, üðïéïò óôáèìüò äåí óõììåôÜó÷åé óôç áäåéïäïôéêÞ äéáäéêáóßá, ìðïñåß íá ìåôáäßäåé óÞìá Ýùò êáé ôñåéò ìÞíåò áðü ôçí ðñïêÞñõîç ôùí áäåéþí, ç ïðïßá Ýãéíå óôéò 27 Äåêåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Στο κείμενο περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τις απαιτήσεις του δανείου και των οφειλομένων στους εργαζόμενους

Υπόμνημα προς την Αντιπροεδρία της κυβέρνησης έστειλαν σήμερα οι εργαζόμενοι του MEGA.

Την Πέμπτη 15/2/2018 είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση της επιτροπής εργαζομένων του MEGA με στελέχη της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης. Μετά την αναφορά των εργαζομένων στο πρόβλημα της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους, ζητήθηκε να υποβληθεί υπόμνημα στο οποίο να καταγράφεται η μέχρι τώρα οικονομική κατάσταση της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Στο σχετικό κείμενο το οποίο συντάχθηκε περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και αναλυτικά στοιχεία για τις απαιτήσεις του δανείου και των οφειλομένων στους εργαζόμενους. Επίσης, το ιστορικό της δέσμευσης των λογαριασμών του σταθμού από τις τράπεζες, από τις 11.03.16. Τέλος, οι εργαζόμενοι ενημερώνουν στο υπόμνημά τους ότι ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, συγκριτικά με τους λοιπούς τηλεοπτικούς σταθμούς βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα περιουσιακά του στοιχεία (απαιτήσεις, ταινιοθήκη, έγγειος ιδιοκτησία).

Το υπόμνημα υπογράφουν ο εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων του σταθμού Μάνος Καραχάλιος, ο εκπρόσωπος των τεχνικών υπαλλήλων Γιάννης Μανούσος και ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ, Πάνος Τουμάσης.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση