ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

14 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Τέλη του 2020 θα τεθεί σε εφαρμογή το περιουσιολόγιο

1 min read

ÓõíÝíôåõîç ôïõ äéïéêçôÞ ôçò ÁíåîÜñôçôçò Áñ÷Þò Äçìïóßùí Åóüäùí, Ãéþñãïõ ÐéôóéëÞ ãéá ôçí ëåéôïõñãßá ôçò åöáñìïãÞò TAXISnet ãéá ôçí õðïâïëÞ ôùí äçëþóåùí öïñïëïãéêïý Ýôïõò 2016, ôçí ÐÝìðôç 6 Áðñéëßïõ 2017. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Το ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδίου για την περίοδο 2018-2020

Έως το τέλος του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του περιουσιολογίου, σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ για το επιχειρησιακό σχέδιο της για το 2018 που δημοσιεύθηκε χθες και στο οποίο περιλαμβάνεται και ο κατάλογος με τα σημαντικά μεταρρυθμιστικά έργα για την περίοδο 2018-2020.

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων, αναφέρεται η 31η Δεκεμβρίου 2020. Η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων κρίνεται απολύτως αναγκαία, όπως επισημαίνει στην αιτιολογική της έκθεση η ΑΑΔΕ, ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται, θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η φορολογική διοίκηση για αυτούς και να έχουν δικαίωμα παρέμβασης, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς. Επιπλέον, σημειώνεται, λόγω της γνώσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών που θα προκύψει από την καταγραφή της, θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της χώρας για την ενίσχυση των πραγματικά ασθενών κοινωνικών ομάδων.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ακόμη, ότι το περιουσιολόγιο μπορεί να αξιοποιηθεί και να επηρεάσει τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Η παρέμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 482.668,50 ευρώ.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση