Τε. Οκτ 21st, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΣτΕ: Nόμιμη η αναγραφή του ΑΜΚΑ γιατρών και ασθενών κατά την συνταγογράφηση

1 min read

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ôçí ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017, üðïõ äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá ç áíáêïßíùóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò åðß ôùí ðñïóöõãþí ôùí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí ãéá ôç óõíôáãìáôéêüôçôá ôïõ íüìïõ ÐáððÜ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

RSS Τελευταία Νέα

Facebook