ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

13 Μαΐου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΣτΕ: Nόμιμη η αναγραφή του ΑΜΚΑ γιατρών και ασθενών κατά την συνταγογράφηση

1 min read

Óôéãìéüôõðï áðü ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåßáò ôçí ÐáñáóêåõÞ 13 Éáíïõáñßïõ 2017, üðïõ äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá ç áíáêïßíùóç ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò Åðéêñáôåßáò åðß ôùí ðñïóöõãþí ôùí ôçëåïðôéêþí óôáèìþí ãéá ôç óõíôáãìáôéêüôçôá ôïõ íüìïõ ÐáððÜ. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της πρώην βουλευτού Άννας Φιλίνη

Συνταγματική και νόμιμη είναι η αναγραφή του ΑΜΚΑ των γιατρών και των ασθενών κατά την συνταγογράφηση, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της πρώην βουλευτού Άννας Φιλίνη, κρίνοντας πως η αναγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με δυο αποφάσεις του (517 – 518/2018) επισημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω του ΑΜΚΑ είναι νόμιμη και θεμιτή και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σαφών και θεμιτών συνταγματικών σκοπών δημοσίου συμφέροντος, «οι οποίοι κατατείνουν στην εκπλήρωση της ευθέως προβλεπομένης από το άρθρο 21 παράγραφος 3 του Συντάγματος υποχρέωση παροχής υπηρεσιών υγείας».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η αναγραφή του ΑΜΚΑ αποσκοπεί στην αποφυγή της υπερσυνταγογράφησης και στην ευχερή παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την έκδοση αριθμού ΑΜΚΑ είναι νόμιμη, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση του γιατρού. Επιπλέον, τονίζουν ότι η αποκάλυψη της ηλικίας του γιατρού -και μάλιστα σε περιορισμένο αριθμό προσώπων, όπως είναι ασθενείς και φαρμακοποιοί- «δεν επηρεάζει την επιλογή του θεράποντος γιατρού από τον ασθενή, ο οποίος ευλόγως δικαιούται να γνωρίζει την ηλικία του θεράποντος γιατρού».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώην βουλευτής στράφηκε κατά του υπουργείου Εργασίας διότι στα έγγραφα συνταξιοδότησής της αναγράφεται ο ΑΜΚΑ με αποτέλεσμα η αποκάλυψη της ηλικίας της, να γίνεται σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, όπως είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Τραπεζών, εφοριακών υπαλλήλων, υπαλλήλων ασφαλιστικών Ταμείων, του ΟΑΕΔ και νοσοκομείων, φαρμακοποιών, κ.λπ., αλλά  και σε διάφορες υπηρεσίες: «….η ηλικία είναι εύκολα διακριβώσιμη και από άλλα δημόσια παραστατικά που χρησιμοποιεί ο πολίτης στις καθημερινές συναλλαγές του, όπως είναι ταυτότητα, διαβατήρια, κ.λπ., επί των οποίων η ημερομηνία γεννήσεως αναγράφεται ευθέως», απάντησε το Συμβούλιο Επικρατείας.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση