ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

28 Ιανουαρίου 2022

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός για τις κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν πριν από τις 13/5/2016

1 min read

Τις κατευθυντήριες γραμμές για τον επανυπολογισμό όλων των κύριων συντάξεων που εκδόθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 περιλαμβάνει Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που έχει στη διάθεση του το real.gr.

Της Αργυρώς Μαυρούλη

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων, οι αυξήσεις θα δοθούν σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις, εφόσον το ποσό της θετικής προσωπικής διαφοράς είναι μεγαλύτερο από την σύνταξη που ήδη λαμβάνουν.

Κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης για το Δημόσιο, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την 12.05.2016.

Κατά την αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης για τους λοιπούς ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η καταβληθείσα σύνταξη, σε τρέχουσες τιμές, με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του ν. 4387/2016, και όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την 31.05.2016. Στις περιπτώσεις που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή με ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα τιμή τους κατά την 31.05.2016.

Ειδικά για τις καταβαλλόμενες συντάξεις του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.146,32€. Για την Ειδική Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60€. Ως ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο από το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλισης, όπως ίσχυε την 31.12.2015, δηλαδή ασφάλιστρο ύψους δώδεκα τοις εκατό (12%).

Για τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10€. Ως ασφάλιστρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Για τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31.05.2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09€.

Για το διάστημα από 13.05.2016 έως 30.09.2019, επί των συντάξιμων αποδοχών εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Για το διάστημα από 01.10.2019 και έπειτα, επί των συντάξιμων αποδοχών εφαρμόζονται τα κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης του Πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.4387/2016 και της παρ. 5 του άρθρου 36α του ν.4387/2016 ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Σε περίπτωση συνταξιούχων κατά την 12.05.2016 που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1 και 94 παρ. 4 και 5 και κατέβαλλαν υπό την ισχύ του προϊσχύοντος του ν.4387/2016 νομοθετικού καθεστώτος εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον εισφορά, για το διάστημα που αυτή καταβαλλόταν, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 30 και 94 παρ. 4 και 5 του ν. 4387/2016.

Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων την 12.05.2016 είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως θετική προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του του άρθρου 14 του ν.4387/2016.

Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων την 12.05.2016 είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η αρνητική προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης με βάση το ισχύον δοσολόγιο, αρχής γενομένης της 01.01.2019 και το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ` έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει με τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και σύμφωνα με το ισχύον δοσολόγιο και η διαφορά των δύο ποσών χορηγείται ως θετική προσωπική διαφορά, η οποία συμψηφίζεται κατ` έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.