ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

26 Μαρτίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Πώς θα επιδοτηθούν οι δόσεις δανείων του πρώην ΟΕΚ – Τι προβλέπει τροπολογία

1 min read

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επιδότηση των δόσεων δανείων που είχαν χορηγηθεί από τον πρώην ΟΕΚ(Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας».
Σύμφωνα με την τροπολογία, με απόφαση του υπουργού Εργασίας μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων του πρώην ΟΕΚ. Με την απόφαση θα καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, κ.λπ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 (Α’ 18) και 37 του ν. 2224/1994 (Α’ 112) προβλέφθηκε η δυνατότητα του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) να υλοποιεί στεγαστικά προγράμματα μέσω της επιδότησης του επιτοκίου στεγαστικών δανείων εργαζομένων. Ειδικότερα, πρόκειται για δάνεια που χορηγήθηκαν έως το 2014 σε περίπου 120.000 δικαιούχους, εκ των οποίων οι 45.000 περίπου εξακολουθούν να οφείλουν, και τα οποία προορίζονταν για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, την αποπεράτωση υπό κατασκευή κατοικίας, την επέκταση υπάρχουσας κατοικίας και την επισκευή υπάρχουσας κατοικίας.
Παράλληλα με τα ανωτέρω, ο τ. ΟΕΚ υλοποιούσε στεγαστικά προγράμματα εξ ιδίων κεφαλαίων, είτε με τη μορφή ανέγερσης και παραχώρησης εργατικών κατοικιών σε οικισμούς με ανάληψη της υποχρέωσης αποπληρωμής τους από τους δικαιούχους οικιστές είτε με τη μορφή χορήγησης δανείων για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή πρώτης κατοικίας.

Στο πλαίσιο των συνταγματικών επιταγών περί κοινωνικού κράτους δικαίου και προστασίας της οικογένειας, έχουν ήδη εκδοθεί, για τα ανωτέρω στεγαστικά προγράμματα εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, οι υπ’ αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β’ 1403, διορθ. σφαλμ. Β’ 1892) και 52246/3173/2018 (Β’ 539) αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύουν, με τις οποίες χορηγήθηκε μια ευνοϊκή δέσμη μέτρων για την κατηγορία αυτή δανειοληπτών.

Ειδικά για τους δανειολήπτες του τ. ΟΕΚ εξ ιδίων κεφαλαίων για την αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση ή επισκευή πρώτης κατοικίας, αυξήθηκε κατά 10 έτη ο χρόνος αποπληρωμής, οφειλές έως 6.000 ευρώ θεωρήθηκαν αποπληρωμένες, πραγματοποιήθηκε αυτόματη μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες με επιπρόσθετες μειώσεις για ευάλωτες ομάδες δανειοληπτών (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι), προβλέφθηκαν επιπλέον εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής των δανείων κλπ.

Σε αναφορά προς τις οφειλές δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ, προβλέφθηκε ομοίως η επιμήκυνση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προσδιορίστηκε με σαφήνεια νέα χαμηλότερη τιμή ανά τ.μ. παραχωρηθείσας κατοικίας με άμεση συνέπεια τον επαναπροσδιορισμό προς τα κάτω της οφειλής δικαιούχων, χορηγήθηκαν εκπτώσεις σε ευάλωτες κατηγορίες (ΑμΕΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ.), προβλέφθηκαν επιπλέον εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής κλπ. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προβλέψεων για τη ρύθμιση των στεγαστικών προγραμμάτων εξ ιδίων κεφαλαίων του τ. ΟΕΚ, και υπό το πρίσμα της συνταγματικής αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης των δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ.

Ειδικότερα, παρέχεται η εξουσιοδότηση, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ (ο οποίος κατέστη καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4144/2013), να μπορούν να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους από ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 και 37 του ν. 2224/1994. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση (όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων), τα ποσοστά επιδότησης της έντοκης τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής και κάθε άλλο αναγκαίο διαδικαστικό και λεπτομερειακό ζήτημα για την υλοποίηση της προβλεπόμενης επιδότησης.

Από την υλοποίηση αναμένεται να ωφεληθούν δανειολήπτες που εξακολουθούν να οφείλουν και οι οποίοι, σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής των δανείων τους προς τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απώλειας της κατοικίας τους.

Τέλος, ορίζεται ότι οι δαπάνες από την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά καλύπτονται από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88). Άλλωστε, σύμφωνα με την υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 6 της προαναφερόμενης διάταξης, μέρος των εσόδων του ΕΛΕΚΠ διατίθενται για την κάλυψη δαπανών για κοινωνικούς σκοπούς, όπως η πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, η υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού κλπ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο …


1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, δύναται να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του ν. 2116/1993 (Α’ 18) και 37 του ν. 2224/1994 (Α’ 112) με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Οι δαπάνες από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.