ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

16 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Κρατούμενοι οι δυο νεαροί για τη δολοφονία της φοιτήτριας στη Ρόδο

1 min read

Ï 19÷ñïíïò êáé ï 21÷ñïíïò, öåñüìåíïé ùò äñÜóôåò ôçò äïëïöïíßáò ôçò öïéôÞôñéáò óôç Ñüäï, ìåôáöÝñïíôáé áðü áóôõíïìéêïýò óôçí áíáêñßôñéá Ñüäïõ üðïõ æÞôçóáí êáé ðÞñáí ðñïèåóìßá ãéá íá áðïëïãçèïýí ôçí åñ÷üìåíç ÐáñáóêåõÞ. Åíáíôßïí ôïõò Ý÷ïõí áóêçèåß ðïéíéêÝò äéþîåéò ãéá áíèñùðïêôïíßá áðü ðñüèåóç óå Þñåìç øõ÷éêÞ êáôÜóôáóç êáé ãéá âéáóìü. (EUROKINISSI/RODOSPRESS.GR/ÁÑÃÕÑÇÓ ÌÁÍÔÉÊÏÓ)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ Συντάξεις newskamatero

Συντάξεις: δείτε τι θα γίνει με τις συντάξεις, τις μειώσεις και τις αλλάγες.

 

Ακολουθήστε μας στο facebook