ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

24 Μαρτίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

«Εξοικονομώ»: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 2 Μαρτίου

1 min read

Το δεύτερο βήμα για την οριστική υπαγωγή τους στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» καλούνται να κάνουν χιλιάδες πολίτες. Από Τρίτη 2 Μαρτίου ενεργοποιείται στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως Περιφέρειας.

 • Από τον Βασίλη Παπακωνσταντόπουλο

Οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολογητικών» θα λάβουν προθεσμία τριάντα ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να αναρτηθούν στην πλατφόρμα του προγράμματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Όσον αφορά τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά έχουν χαρακτηριστεί «ειδική περίπτωση» υποβολής, θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός τους.

Τι απαιτείται

Ποια είναι, λοιπόν, τα δικαιολογητικά που καλούνται να αναρτήσουν όσοι κατάφεραν να αναδειχθούν νικητές στον αγώνα ταχύτητας και να εντάξουν τις αιτήσεις τους στο πρόγραμμα;

Ήδη έχει υποβληθεί από όλους μαζί με την αίτηση το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Αν η αίτηση αφορά μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία, είναι απαραίτητο να ανεβάσει στο πληροφοριακό σύστημα του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» τα εξής έγγραφα: 

 1. Οικοδομική Άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (για παράδειγμα, υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών). Για μονοκατοικία η διαφορά (τ.μ.) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επιφάνειας κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 τ.μ. Η επιφάνεια κύριας χρήσης της οικοδομικής άδειας ή/και άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου πρέπει να ταυτίζεται με την επιφάνεια κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9. Για διαμέρισμα, η διαφορά (τ.μ.) μεταξύ ωφέλιμης επιφάνειας ΠΕΑ και επιφάνειας κύριων χώρων που έχει δηλωθεί στο Ε9, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 τ.μ.Εάν, τόσο για μεμονωμένο διαμέρισμα όσο και για μονοκατοικία, δηλωθεί ότι η θερμαινόμενη επιφάνεια (ωφέλιμη επιφάνεια βάσει ΠΕΑ) δεν συμφωνεί με την επιφάνεια κύριας χρήσης που δηλώνεται στο Ε9 (η οποία ωστόσο έχει δηλωθεί ορθά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), τότε πριν από την υπαγωγή στο πρόγραμμα θα προηγηθεί σχετικός έλεγχος από τον δικαιούχο του προγράμματος ότι τα ανωτέρω στοιχεία (οικοδομική άδεια ή / και άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, Ε9, ΠΕΑ) συνάδουν μεταξύ τους.
 2. Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου.
 3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
 4. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 5. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά τις 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα:
  α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας.
  β) Το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.
  γ) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος, στην οποία δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του προσώπου αυτού.
 6. Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 δεν προκύπτει η χρήση κύριας κατοικίας (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), δύναται για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας να χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα στοιχεία ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών και ο έλεγχος θα γίνεται βάσει των στοιχείων που τηρούνται από τη φορολογική Αρχή.
 7. Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η για ένταξη στο πρόγραμμα ή/και ο/η σύζυγος αυτού/ής είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλονται επιπρόσθετα Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από την αρμόδια φορολογική Αρχή της κατοικίας του και φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019, που έχει υποβληθεί στη χώρα φορολογικής κατοικίας.
 8. Σε περίπτωση που η κατοικία ενοικιάζεται/διατίθεται με βραχυχρόνια μίσθωση, προσκομίζεται από τον δυνητικά ωφελούμενο (πλήρης κύριος/επικαρπωτής) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis.
 9. Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 καθώς και δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, για τη διαπίστωση από τον δικαιούχο ότι πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

Δικαιολογητικά για πολυκατοικίες

Όσον αφορά τις αιτήσεις για πολυκατοικίες, υποβάλλονται από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, η οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο (για παράδειγμα, υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών), από τα οποία να προκύπτει το σύνολο της υφιστάμενης επιφάνειας κύριας χρήσης (κατοικίας), βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται στο ΠΕΑ (συνολική επιφάνεια). Στα πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα συμπεριλαμβάνονται και αυτά που τυχόν αφορούν κάθε διαμέρισμα χωριστά.

Εάν η διεύθυνση που αναγράφεται στα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν ταυτίζεται με τη σημερινή διεύθυνση του ακινήτου, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο ΟΤΑ, από την οποία να προκύπτει η ταυτοποίηση του ακινήτου. Για την υποβολή αίτησης διαμερίσματος ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α υποβάλλεται επίσης από κάθε ιδιοκτήτη διαμερίσματος φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εάν ο αιτών δεν είχε εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου και πρώτη φορά αποκτήθηκε τέτοιο δικαίωμα μετά τις 31.12.2019, υποβάλλονται επιπρόσθετα ο τίτλος ιδιοκτησίας, το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή το πιστοποιητικό καταχώρησής του στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, όπως και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του αιτούντος, στην οποία δηλώνεται ότι το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από τον ίδιο είτε από τρίτο πρόσωπο.

Για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β (μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις) απαιτείται φωτοαντίγραφο λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κοινοχρήστων.

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.