ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

17 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 12,5 εκ. ευρώ πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα για τη διαχείριση αγροτικών κονδυλίων την περίοδο 2007 – 2013

1 min read

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε σήμερα δύο προσφυγές της Ελλάδας με αιτήματα τις ακυρώσεις αποφάσεων της Κομισιόν για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στον τομέα των στρεμματικών ενισχύσεων και στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου η χώρα οφείλει να πληρώσει δημοσιονομικές διορθώσεις συνολικού ύψους 12.482.555,68 ευρώ.

Αναλυτικά στην πρώτη από τις δύο σημερινές απόφασεις το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ  εκτιμά ότι, δεδομένου ότι σε ό,τι  αφορά μέτρα που εμπίπτουν σε προγράμματα του ΕΓΤΑΑ και καλύπτουν την περίοδο από το 2007 έως το 2013, η Κομισιον δεν υπερέβη την κατά χρόνο αρμοδιότητά της κατά τον κανονισμό 1306/2013 ούτε υπέπεσε σε εκ παραδρομής σφάλμα κατά τον υπολογισμό της βάσης της διόρθωσης.

Το ΓΔΕΕ τονίζει ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις δε συνιστούν κυρώσεις και η Κομισιόν διατηρεί τη δυνατότητα προσαρμογής του ποσοστού της διόρθωσης με βάση την εκ μέρους της οριστική εκτίμηση της διαπιστωθείσας έλλειψης. 

Τέλος κρίνει ότι η Κομισιόν, αφενός, δεν υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγματα εκτιμώντας ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών (ΔΤΜΚ) παρεμβαλλόταν στην διαδικασία «προεπιλέγοντας έργα» κατά τρόπο αδιαφανή και είχε υποκαταστήσει τις διαχειριστικές αρχές και, αφετέρου, αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή της να καθορίσει ποσοστό διόρθωσης 10 %. 

Όσον αφορά την κατ’ αποκοπή διόρθωση 5 % το ΓΔΕΕ διαπιστώνει ότι η Κομισιόν παρέθεσε επαρκή αιτιολογία για τις αποδιδόμενες ελλείψεις, ενώ δεν προκύπτει πλάνη περί τα πράγματα. 

Τέλος, επισημαίνει ότι η επιβολή της διόρθωσης της χρηματοδότησης από το ΕΓΤΕ δεν πάσχει από έλλειψη νόμιμης βάσης ούτε έλλειψη αιτιολογίας για τα οικονομικά έτη 2011 έως 2013 και δεν ενέχει παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης για το οικονομικό έτος 2013. Η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη περί τα πράγματα ούτε παραβίασε τα δικαιώματα άμυνας των ελληνικών αρχών. 

Δεδομένων των παραπάνω σκέψεών του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της και καταδικάζει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.

Σε σχέση με τη δεύτερη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι, από τις διάφορες ανταλλαγές εγγράφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης προκύπτει σαφής και ρητή αιτιολογία εκ μέρους της Κομισιόν και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να της προσαφθεί ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση. 

Επιπλέον η Κομισιόν έλαβε υπόψη τα συμπληρωματικά στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τις ελληνικές αρχές με τα έγγραφα της 31ης Ιουλίου 2015 και της 9ης Ιανουαρίου 2017, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν ενέχει πλάνη περί τα πράγματα ούτε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Κατά το ΓΔΕΕ ορθώς η Κομισιόν υποστηρίζει ότι τα δυο ως άνω έγγραφα των ελληνικών αρχών δεν περιέχουν καμία περιγραφή της μεθόδου υπολογισμού ή εκτίμησης του κινδύνου και, κατά συνέπεια,  δεν πληρούν τις απαιτήσεις αξιοπιστίας του κανονισμού 907/2014 με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατόν βάσει αυτών να προσδιοριστούν τα αδικαιολογήτως δαπανηθέντα ποσά, σύμφωνα με τον κανονισμό 1306/2013. 

Τέλος, κατά το ΓΔΕΕ η επιβολή της κατ’ αποκοπήν διόρθωσης δεν ισοδυναμεί με την επιβολή διπλής διόρθωσης για την ίδια αιτία, καθώς η μέθοδος υπολογισμού που υιοθέτησε η Κομισιόν αποσκοπεί ακριβώς στην αποφυγή της σωρευτικής επιβολής διορθώσεων και, συνεπώς, δεν προκύπτει παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. 

Δεδομένων των παραπάνω συμπερασμάτων του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή στο σύνολό της και καταδικάζει την Ελλάδα στα δικαστικά έξοδα.

Με βάση το ιστορικό των δύο αποφάσεων, σημειώνεται ότι η Κομισιόν, κατόπιν έρευνας που διενήργησε το Νοέμβριο του 2014 σχετικά με την ορθή εφαρμογή, εκ μέρους της Ελλάδας, των κανόνων σχετικά με τις ενισχύσεις σε βοσκοτόπους, διαπίστωσε ότι οι εκτάσεις που είχαν καταγραφεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) ως επιλέξιμες εξακολουθούσαν να ενέχουν σφάλματα. Ειδικότερα, εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται αγροτεμάχια που καλύπτονταν από θάμνους, υψηλούς θάμνους, βράχια κ.λπ., τα οποία θα έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί. 

Βάσει των πορισμάτων το 2016 ορισμένες δαπάνες δεν είχαν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2014, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ορθή λειτουργία των διασταυρωτικών ελέγχων που οδηγούσε σε παράτυπες πληρωμές.

Eπιπλέον  κατόπιν ερευνών που διενήργησε τον Απρίλιο και το Νοέμβριο του 2015, η Κομισιόν διαπίστωσε ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή στην Ελλάδα του καθεστώτος των μέτρων που εντάσσονταν στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΑΑ για την περίοδο προγραμματισμού 20072013. Κατά την Επιτροπή, οι επίμαχες ανεπάρκειες αφορούσαν τα μέτρα 125A, με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», 321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», 322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών» και 123A «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων».  

Επιπλέον, μετά από τη διεξαγωγή έρευνας τον Οκτώβριο του 2015 από την ίδια σχετικά με τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 εντοπίστηκαν ανεπάρκειες ως προς τον έλεγχο των εμπορικών εγγράφων

Δημοσίευση στα Social Media