ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

25 Φεβρουαρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων

1 min read

Να ρυθμίσει άπαξ και δια παντός την αγορά των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, η οποία από το 2011 τελεί υπό προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011» που έδωσε για δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Οκτωβρίου.

Με την τροποποίηση του ν. 4002/2011 (Α’ 180) το υπουργείο προχωρεί στις οι απαραίτητες αντικαταστάσεις και προσθήκες σε τεχνικούς ορισμούς που είχαν δοθεί με τον αρχικό νόμο του 2011, ενώ επιφέρει και φορολογικής μορφής αλλαγές.

Στις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται είναι πως προβλέπονται αποκλειστικά δύο τύποι αδειών, ήτοι η άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και η άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Ενδεικτικά εισάγεται η βασική έννοια του «κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου», εισάγεται η έννοια «των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων» ως ειδική κατηγορία παιγνίων και προστίθεται ο όρος των «συνεργατών» που αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία συνεργαζόμενων με τους κατόχους άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εντός δύο μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων., εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει πως οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η αίτηση του υποψήφιου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος και καταβάλλεται παράβολο ύψους 10.000 ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και σε 1.000.000 ευρώ για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό, καθώς και η μη κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση