ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

22 Μαρτίου 2023

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΕΦΚΑ: Μειώνονται κατά 6,6% οι εργοδοτικές εισφορές για τους νέους

1 min read

Με τρεις βασικές προϋποθέσεις και δυο «κόφτες» ξεκινά το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών των νέων έως 25 ετών. Χθεσινή εγκύκλιος του ΕΦΚΑ «κλειδώνει» τις λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που αφορά σε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών κύριας σύνταξης σε ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών των μισθωτών ηλικίας έως 25 ετών. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων εργαζομένων που βρίσκονταν στην περιοχή του υποκατώτατου και από τον περασμένο Φεβρουάριο κατέγραψαν αύξηση μεικτού μισθού 27,5%.

Η επιδότηση «τρέχει» από τον περασμένο Ιανουάριο. Συνεπώς οι εργοδότες που απασχολούν μισθωτούς κάτω των 25 ετών από το 2018 ή κατ’ ελάχιστον από τον Ιανουάριο του 2019 δικαιούνται ήδη αναδρομικά 6 μηνών για την επιδότηση του πρώτου 6μήνου. Για μεικτό μισθό 1.000 ευρώ στο βασικό πακέτο κάλυψης μισθωτών, η ελάφρυνση φτάνει στο 16,2% το μήνα, καθώς το συνολικό «πακέτο» εισφορών ύψους 410,60 ευρώ μετατρέπεται σε υποχρέωση 344 ευρώ (όφελος 66,6 ευρώ).

Ειδικότερα και όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο, δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις εξής τρεις προϋποθέσεις:

1. Ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

2. Απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

3. Τηρούν την εργατική νομοθεσία.

Από το πρόγραμμα αποκλείονται οι εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία και ειδικότερα οι δυνητικοί δικαιούχοι εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:

  • 3 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 3 διενεργηθέντες ελέγχους ή
  • 2 πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 2 διενεργηθέντες ελέγχους.

Προσοχή, οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι εν λόγω κυρώσεις.

Η επιδότηση υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως μεικτών αποδοχών και αφορά αποκλειστικά και μόνο στον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους). Συνεπώς το ποσοστό κλάδου κύριας σύνταξης διαμορφώνεται ως εξής μετά την προβλεπόμενη μείωση:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣΥΝΟΛΟ 
6,67%Από 1/1/2019  6,67%13,34% Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα(πρ. ΙΚΑ)
5,21% από 1/1/2019   6,67% από 1/1/2020  6,67%11,88% από 1/1/201913,34% από 1/1/2020 Μισθωτοί δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον Τύπο  (τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)
6,84% από 1/1/20196,67% από 1/1/2020  5,00% από 1/1/2019  6,67% από 1/1/202011,84% από 1/1/201913,34% από 1/1/2020 Μισθωτοί αγρεργάτες    (τ. ΟΓΑ)

Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα οριοθετείται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας του εργαζόμενου κάτω των 25 ετών και μέχρι το μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας του. Προσοχή, στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η επιδότηση ανατρέχει στον Ιανουάριο του 2019.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και έχουν υποβάλει Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/2019 χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α., υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ. (Δ.Μ.Σ.Α.). Η εγκύκλιος παραπέμπει σε επόμενες οδηγίες για την διαχείριση των εν λόγω περιπτώσεων.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του ΕΦΚΑ:

  • θα συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη,
  • εφόσον μετά τον συμψηφισμό προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους.

Η μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου σύνταξης ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, ασθένειας , bonus κ.λ.π.). Ο υπόχρεος εργοδότης πρέπει να καταχωρεί στην ΑΠΔ το ποσοστό και το ποσό μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς στα σχετικά πεδία. Υπενθυμίζεται πως η Α.Π.Δ. υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης. Μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας, η υποβολή της, πραγματοποιείται με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α., της έδρας του εργοδότη. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον εργοδότη, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). Στην περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής, οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, επιβάλλονται μόνο στις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες. Ο εργοδότης μπορεί μετά από αίτηση του να λαμβάνει βεβαίωση περί υπαγωγής του στο πρόγραμμα μειωμένης καταβολής εργοδοτικής εισφοράς.

Παράδειγμα

Σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), ο υπόχρεος εργοδότης που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα πρέπει να καταχωρεί:

Α. Στο πεδίο 44 Επιδότηση Εργοδότη (%) το ποσοστό μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης 6,66%.

Β. Στο πεδίο 45 Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) το ποσό μείωσης της εργοδοτικής εισφοράς, όπως προκύπτει ως το γινόμενο των αποδοχών του πεδίου 39 (Αποδοχές) επί του ποσοστού μείωσης των εργοδοτικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης 6,66%.

Γ. Στο πεδίο 46 Καταβλητέες Εισφορές (ποσό) θα καταχωρείται το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της μείωσης (πεδίο 45) από το ποσό των συνολικών εισφορών (πεδίο 42 – Συνολικές Εισφορές).

Για παράδειγμα:

 ΠεδίοΠεριγραφή 
32Πακέτο Κάλυψης 101
39Αποδοχές 1000,00
40Εισφορές Ασφαλισμένου (ποσό) 160,00
41Εισφορές Εργοδότη (ποσό) 250,60
42Συνολικές Εισφορές (ποσό) 410,60
43Επιδότηση Ασφαλισμένου (ποσό) 0,00
44Επιδότηση Εργοδότη (%) 6,66%
45Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) 66,60
46Καταβλητέες Εισφορές (ποσό) 344,00

Συνεπώς ο συγκεκριμένος εργοδότης, μετά την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών ποσού 344 ευρώ αντί 410,60 ευρώ, μείωση 16,2%. Προσοχή, η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων που υπάγονται στο πρόγραμμα θα έχει εφαρμογή για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 6/2019 και εφεξής.

Πηγή ethnos

Δημοσίευση στα Social Media

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.