ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

12 Απρίλιος 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Αποζημίωση για εμπορικά κέντρα και outlet για Ιανουάριο – Φεβρουάριο: Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις (ΦΕΚ)

1 min read

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης των δικαιούχων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών, που δεν εισπράττουν βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού.

Σε αυτό περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού.

Δικαιούχοι είναι οι εξής:

– Η επιχείρηση εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δικαιούται αποζημίωσης καθώς δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου ως δικαιούχοι λογίζονται οι κληρονόμοι αυτού με τις υποχρεώσεις.

2. Καταστηματάρχης: Η επιχείρηση που συνάπτει με δικαιούχο σύμβαση για χρήση ενός καταστήματος.
3. Κατάστημα: ο χώρος εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού, του οποίου η χρήση παραχωρείται από τον δικαιούχο στον καταστηματάρχη κατόπιν συμφωνίας.
4. Βασικό αντάλλαγμα: Το αντάλλαγμα που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της χρήσης του συμφωνηθέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.

Η διαδικασία υποβολής «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της «Δήλωσης Covid»:

1. Ο δικαιούχος είσπραξης του ποσού της αποζημίωσης που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19, προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει κατ’ εξαίρεση και μόνο για την εφαρμογή της παρούσας, αρχική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και στη συνέχεια «Δήλωση Covid», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει. 20/3/2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης για εμπορικά κέντρα, outlet, για Ιανουάριο και Φεβρουάριο

2. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας οι δικαιούχοι καταχωρούν τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του δικαιούχου, ήτοι της επιχείρησης εκμετάλλευσης εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), εμπορικών κέντρων ή εκπτωτικών χωριών που δεν εισπράττει βασικό αντάλλαγμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19.
β) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» καταχωρούνται τα στοιχεία του καταστηματάρχη, ήτοι της επιχείρησης που έχει συνάψει σύμβαση για χρήση ενός συμφωνη-θέντος χώρου (καταστήματος) εντός εκπτωτικού καταστήματος (outlet) ή εμπορικού κέντρου ή εκπτωτικού χωριού.
γ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», ως «Είδος Μίσθωσης» επιλέγεται «Παραχώρηση χρήσης δικαιώματος εκμετάλλευσης καταστήματος εντός εμπορικού κέντρου» και ως «Στοιχεία Συμφωνητικού» τα στοιχεία της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ δικαιούχου και καταστηματάρχη.
δ) Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» συμπληρώνονται τα στοιχεία του καταστήματος.
ε) Στο πεδίο «Συνολικό Μηνιαίο Μίσθωμα» συμπληρώνεται το ποσό του μηνιαίου «βασικού ανταλλάγματος» που λαμβάνει ο δικαιούχος για την παραχώρηση της χρήσης του καταστήματος.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής της «Δήλωσης Covid», οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέγουν το πεδίο «Χρήση μισθίου – Επαγγελματική στέγη».

4. Η υποβολή των ως άνω δηλώσεων δεν μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο της εν ισχύ σύμβασης και δεν λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος που αποκτάται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

5. Στην περίπτωση που δικαιούχος φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει αποβιώσει, για την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από τους κληρονόμους του, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία Α.1030/2021 (Β’ 702) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

Δημοσίευση στα Social Media