ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

14 Ιουνίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λεβαδέων

1 min read

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λεβαδέων

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων ειδικότητας διερμηνέων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο

(Πρόγραμμα Relocation της Υπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2017 :

Α. Περιγραφή Θέσης: Είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας.

Αρμοδιότητες
-Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας
-Συνοδεία περιστατικών σε διάφορες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο
-Οι ενέργειες γίνονται με σεβασμό στον εξυπηρετούμενο και υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας των μεταφραστών /διερμηνέων
-Συνδρομή στη λήψη κοινωνικού ιστορικού

Β. Προσόντα -Απαραίτητα
• Επαρκής Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
• Επαρκής Γνώση Αραβικών

Επιθυμητά /συνεκτιμώμενα
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση/σε φορείς που δραστηριοποιούνται στην αρωγή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων /προσφύγων/μεταναστών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν : -Ευκρινή Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας -Βιογραφικό Σημείωμα

-Τίτλοι σπουδών και απόδειξη των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων/ επιθυμητών προσόντων της θέσης
Απόδειξη εμπειρίας με προσκόμιση βεβαίωσης εργοδότη ή αντίγραφα βεβαιώσεων φορέων ή βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων ή συστατικές επιστολές ή αποδείξεις/τιμολόγια παροχής υπηρεσιών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ , ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΛΙΒΑΔΕΙΑ Τ.Κ 32131, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: κ. Αθ. Κοϊτσάνου ( τηλ. 22613 -50832 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κ. Μπόμπας Νικόλαος ( τηλ 22610-88683 ) .
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς ,το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 28/11/2017 έως και 1/12//2017

πηγη   dikaiologitika

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση