Σα. Σεπ 19th, 2020

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

16 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων

1 min read

16 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών,

με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης ως το τέλος του έργου.

ΠΕ Αρχαιολόγοι
Με εξειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία 1

ΠΕ Αρχαιολόγοι
Με εξειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία 1

ΠΕ Αρχαιολόγοι
Με εξειδίκευση στη βυζαντινή αρχαιολογία 1

ΠΕ Αρχαιολόγοι
Με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων 1

ΠΕ Μηχανικοί
ειδικότητας Αρχιτεκτόνων 1
Με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων

ΠΕ Μηχανικοί
ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 1
Με εξειδίκευση στην αναστήλωση και προστασία μνημείων

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α’] – Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων) 1
με εξειδίκευση στη συντήρηση κεραμικών αντικειμένων

ΔΕ Εργατοτεχνίτες με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών, οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους της ειδικότητας ΥΕ Ειδικευμένους εργάτες με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα 5
ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες με εμπειρία σε οικοδομικές εργασίες και αντίστοιχα αρχαιολογικά έργα 4

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας κατά τις ώρες 09:00 με 15:00 στη διεύθυνση Επαμεινώνδα 10 Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, ήτοι από 04-12-2017 έως 08-12-2017.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αριθ. 20 παρ. 7 του ν. 2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προκηρυξη εδω

πηγηdikaiologitika

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newskamatero by Newskamatero.