ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

6 Μαρτίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

15 προσλήψεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

1 min read

15 προσλήψεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

15 προσλήψεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ. Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: µελέτες και ψηφιακές εφαρµογές» µε κωδικό ΟΠΣ «5002357», η οποία έχει ενταχθεί στη ∆ράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηµατοδοτείται από την ΣΑΕ1451 µε κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθµο) 2017ΣΕ14510001 και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το «Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, µε το οποίο θα συναφθούν συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου ή υποτροφίας (µόνο για την περίπτωση µεταπτυχιακών φοιτητών) και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις προς πλήρωση θέσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο µέχρι τις 28/12/2017 και ώρα 14.00. Η υποβολή αιτήσεων µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iie@eie.gr είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, είτε ταχυδροµικά στην διεύθυνση Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα, υπόψη Γραµµατείας ΙΙΕ µε την ένδειξη: “Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ µε κωδικό θέσης [κωδικος]” (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήµατος) και να είναι διαθέσιµοι για ενδεχόµενη ατοµική συνέντευξη.
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις υποψηφιότητας οι οποίες θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και δε θα αξιολογούνται.

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της αίτησης, θα ληφθεί υπ’όψιν η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και όχι η ηµεροµηνία αποστολής. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση, είτε στο βιογραφικό σηµείωµα, αλλά δεν τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην/ον αντίστοιχη/ο υπεύθυνη/ο επικοινωνίας που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Κριτήρια αξιολόγησης/συντελεστές βαρύτητας» ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση iie@eie.gr.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.