ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

5 Μαρτίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

ΤΟΜΥ: Προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις της 2η ΥΕ Πειραιώς και Αιγαίου

1 min read

ΤΟΜΥ: Προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις της 2η ΥΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στις ΤΟΜΥ της 2η ΥΕ Πειραιώς και Αιγαίου.

Σε εφαρμογή της με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακώς και φυσικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων.

Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων δύναται να ασκηθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής – ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα δημοσίευσής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο όπου καταχωρήθηκε η αρχική αίτηση σε ειδικό πεδίο ένστασης (tomy.moh.gov.gr).

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και θα ελέγξει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει. Η παραπάνω επιτροπή αποτελείται από την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου με τους αναπληρωτές τους.

Ακολούθως και εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, θα καταρτιστούν και θα δημοσιευθούν οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων οι οποίοι στην συνέχεια θα καταχωρηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 5-12-2017 στον κατάστημα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου από τις υπαλλήλους της υπηρεσίας Καλλιόπη Τσαλμανογλου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και Κουκούλη Σταυρούλα, του ιδίου κλάδου. Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 5¬12-2017 στην ιστοσελίδα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου Αττικής www.2dype.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.tomy.moh. gov. gr.
Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 6-12-2017 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα: 2132004214,215,219.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ(Αρχεία σε μορφή .zip)

Κατεβάστε το αρχείο ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ εδώ…

Κατεβάστε το αρχείο ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ εδώ…

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση