ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

5 Μαρτίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων Δειτε την προκηρυξη

1 min read

https://4.bp.blogspot.com/-qgi09uVItk0/WgRVaAwCZ2I/AAAAAAAAh6c/k7AZbswzh1M6sAw5J2MgOEHleh3PbLXewCLcBGAs/s1600/2576566f7166c579418f2c90fc2c39ed_XL.jpg

Ανακοίνωση για τη πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων (4) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω για την κάθε ειδικότητα, για το Πρόγραμμα “Employment enhancement and social services integration in Athens Municipality (ESTI@) (Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@).

Θέσεις εργασίας

1 ΠΕ ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας

1 ΠΕ ως Υπεύθυνος Κοινωνικής Δικτύωσης
1 ΠΕ Ψυχολόγων ως Στέλεχος Υποδοχής/Εξυ πηρέτησης

1 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ως Στέλεχος Υποδοχής/Εξυ πηρέτησης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης πρέπει να έχουν όλα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν και μετά την κατάθεση απαραίτητων δικαιολογητικών θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της συνέντευξης από τριμελή επιτροπή όπως αυτή ορίζεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ. Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας – Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι από 13.11.2017 έως 22.11.2017.

Ολη η προκηρυξη εδω

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση