ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Europa

20 Ιανουαρίου 2021

Newskamatero | Ειδήσεις και τελευταία νέα

Ειδήσεις και τελευταία νέα από την Ελλάδα και ολον τον κόσμο Ειδήσεις τώρα στο Newskamatero

Δήμος Τρίπολης: Θεώρηση αδειών για τους πωλητές Λαϊκών Αγορών

1 min read

Δήμος Τρίπολης: Θεώρηση αδειών για τους πωλητές Λαϊκών Αγορών

Θεώρηση αδειών για τους πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης με την αρ. 771/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί τους κατόχους επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών να προβούν στη θεώρηση των αδειών τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» και την Υ.Α. 5312/16-1-2017 (ΦΕΚ 121Β/24-1-2017).

Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης, Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, Β΄ όροφος, έως και τις 31/10/2017.

Μαζί με την αίτηση θα υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου (απόδειξη ταμειακής μηχανής)

η) Δημοτική ενημερότητα (άρθρο 285 Ν.3463/06) (ΥΠ.ΕΣ. 38242/06.10.2014)

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-11-2017, σύμφωνα με την Υ.Α. 5312/16-1-2017 (ΦΕΚ 121Β/24-1-2017).

Δημοσίευση στα Social Media

Αφήστε μια απάντηση